Tooliprojekt

Klass: III kooliaste.

Eesmärk:
 • teada intervjuu läbiviimise põhitõdesid;
 • osata koondada informatsiooni väljundina kavanditel; 
 • osata lõimida erinevaid käsitöötehnikaid tervikliku lõpptulemuse saavutamiseks; 
 • osata oma grupiga koostööd teha ning oskuslikult aega planeerida ning tähtaegadest kinni pidada;
 • omada ülevaadet blogipidamisest ning järjepidevalt oma tööprotsessi jäädvustamisest ja blogis kajastamisest.  
Seosed õppekavaga:
 • Disain ja kavandamine.
  • Sobivate lisandite valik stiili kujundades.
  • Ideekavand ja selle vormistamine.
  • Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. 
  • Tekstiileseme kavandamine ja kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates.
 • Töö kulg.
  • Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv, arvestav ja üksteist abistav käitumine.
  • Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
 • Töö organiseerimine.
  • Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase eneseväljendusena. 
  • Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. 
  • Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. 
  • Oma töö ja selle tulemuste analüüsimine ja hindamine. 
  • Töö esitlemine ja eksponeerimine. 
  • Virtuaalkeskkonna kasutamine oma töö eksponeerimiseks. 
 • Materjalid.
  • Tänapäeva käsitöömaterjalid. 
  • Mitmesuguste materjalide kooskasutamise võimaluste leidmine. 
 • Tööliigid. 


Teema maht: 7 nädalat. (14 ainetundi).
 • 1. NÄDAL - projekti sissejuhatus. Inspireeriva õpetaja väljavalimine. Internetikeskkonnas töö protsessi kajastamisviisi valimine (Wordpress, Blogger, Thumblr), Internetikeskkonna (blogi) nime välja mõtlemine ning selle loomine. Intervjuu läbiviimise põhimõtted - 5 sobiva küsimuse väljamõtlemine, vastavalt välja valitud õpetaja eripärale.
 • 2. NÄDAL -  intervjuude kokkuvõtete tegemine, nende põhjal kolme tooli kavandi loomine. Korrektse kavandi nõuded. Kavandite esitamine välja valitud õpetajale. Taaskasutuse rakendamise võimalused töö läbiviimiseks. Tööprotsessi kajastamine Internetikeskkonnas (blogi).
 • 3.-6. NÄDAL - Tooliprojekti praktiliseks tööks materjalide kogumine - taaskasutus. Tooli disainimine, tööprotsessi kajastamine ja analüüsimine Internetikeskkonnas (blogi).
 • 7. NÄDAL - tööde viimistlus, kokkuvõtete tegemine, refleksioon. Tööprotsessi kajastuste (blogide) esitlemine.

Teemaga seonduvaid ideid: Sellist laadi projektid saavad tõuke tihti koolis olemasolevatest vahenditest ning projekti nõudlusest. Eelpool nimetatud projekti tõukeks said arvutiklassis üle jäänud vanad arvutitoolid. Võimalusi sarnast laadi projektide läbiviimiseks on mitmeid. Lisaväärtuse annab projektile see, kui seeläbi saab nt suhelda tunniväliselt mõne aineõpetajaga või saab projekti käigus valmis teha mõne kooli tarbeks mõeldud eseme. Projekti näol võib tegemist olla ka mõne elamuse või sündmusega.