Õpijuhis

Uues riiklikus õppekavas on välja toodud läbivad teemad, mille alusel tuleks lahendada erinevate õppeainete tunni teemasid ja ülesandeid. Kuna tekkinud on mitmeid erinevaid põnevaid ja mitmekülgseid ideid, kuidas käsitöö ja kodunduse tundi läbi viia, siis miks mitte oma ideid jagada aineõpetajate ning kõigi huvilistega.

Kuidas kasutada käesolevat õppematerjali?

Õppematerjal on loodud kasutamiseks II ja III kooliastmes ning on üles ehitatud vastavalt uue riikliku õppekava läbivatele teemadele. Samuti on iga teema juures välja toodud seosed õppekavaga. Mitmed teemad on paindliku loomuga, mis annab võimaluse üht teemat mitmes kooliastmes kasutada. 

Kõik välja toodud ideed kajastuvad interaktiivsetel fotodel, kust on võimalik leida:
  • läbivad teemad, 
  • tegevuste etapid, 
  • kasutatud vidinad, 
  • töölehed, 
  • näited õpilaste töödest.
Interaktiivse pildiprogrammi Thinglink kasutamise plussiks on see, et vastava teemaga seotud pildile on võimalik lisada erilaadset informatsiooni - pilte, teksti, videosid, viidata erinevatele materjalidele jms ning kogu lisatud materjali hõlpsasti jälgida.

Lehe paremal servas on fotodelt leitavate ikoonide legend, mis aitab interaktiivsetel fotodel leiduvat informatsiooni paremini mõista.

Teemade tutvustamisel on välja toodud klass/kooliaste, kellele antud õppematerjal loodud on. Välja on toodud ka vastava tunni teema eesmärgid, teema maht + ajakava ning tekst teemaga seonduvate ideedega.

Esitatud õppematerjali teemad on erineva mahuga - on üht paaristundi hõlmavad teemad ning on ka pikema aja vältel läbi viidavad teemad (7-10 nädalat).

Interaktiivsetel piltidel tuleks liikuda mõtteliselt vastupäeva, alustades pildi ülevalt keskelt.  

Ikoonannab ülevaate sellest, millist/milliseid läbivaid teemasid käesolev teema kajastab.

Selleks, et aru saada, kuidas vastava tunni teemad on üles ehitatud ning mida tunni teema kajastab, on tarvis klikkidaikoonidele, mis jutustavad vastava tunni teema loo. Idee loo jutustamisest erinevate teemade puhul on saadud "iTEC  - Innovaatilised õpistsenaariumid koolis" 4. tsükli ehk loo jutustamisest. Kasutades eelpool nimetatud stsenaariumi tegevusi Unista, Uuri, Kaardista, Tee, Näita, Reflekteeri, on võimalik jutustada tunni teemast vabas vormis ülevaatlik lugu.

Ikoon  näitab, mis piltide, kollaažide, plakatite, esitluste jms näol näiteid õpilaste töödest.

Klikkidesikoonile, on võimalik pääseda ligi kõikidele vastava teemaga seotud töölehtedele. Töölehed on esitatud läbi Google Drive keskkonna ning on ligipääsetavad kõigile, kellel on faili link.

Ülevaate interaktiivsetel piltidel olevast informatsioonist lõpetab ikoon, mis annab ülevaate sellest, milliseid vidinaid vastava teema läbiviimisel on kasutatud/on võimalik kasutada. Vidinate all peetakse silmas erinevaid Internetis leiduvaid lehekülgi/programme, mida on võimalik vastava teema läbiviimiseks kasutada.