Inglise köök

Klass: II ja III kooliaste.

Eesmärk:
 • omada ülevaadet Inglise köögist, eripäradest, traditsioonidest; 
 • osata tõlkida inglisekeelset teksti eesti keelde;
 • osata luua korrektset nõuetele vastavat esitlust; 
 • osata katta laud vastavalt Inglise köögi temaatikale, võttes arvesse Inglismaaga seotud tunnusjooni; 
 • saada valmis toidupraktikumis Inglise kööki iseloomustav toit, filmides toiduvalmistamise protsessi; 
 • osata kokku panna ühe Inglise toidu valmistamisest film.
Seosed õppekavaga:
 • Töö organiseerimine ja hügieen.
  • Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades.
  • Tööde järjekord toitu valmistades.
  • Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. 
  • Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
  • Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, praktilise töö organiseerimise ja tulemuse analüüsimiseni. 
 • Toidu valmistamine.
  • Retsept, ohutushoid.
 • Lauakombed.
  • Lauakombed ja lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. 
 • Toit ja toitumine.
  • Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid. 


Teema maht: 4 nädalat (8 ainetundi).
 • 1. NÄDAL - ülevaade Inglise köögist + inglisekeelne sõnavara (inglise keele ainetund).
 • 2. NÄDAL - Inglise toidud, väljavalitud retsepti korrektne tõlkimine eesti keelde + esitlusse lisamine (inglise keele ainetund). 
 • 3. NÄDAL - toidupraktikumis välja valitud toitude valmistamine + filmimine. (kodunduse ainetund). 
 • 4. NÄDAL - filmi kokkupanemine, tervikuks loomine (inglise keele või kodunduse ainetund). 
Teemaga seonduvaid ideid: Sarnast teemat on võimalik rakendada erinevate maade köökidega. Näitena võib tuua nende rahvusköökide kasutus, millised süvaklassid koolis on, nt prantsuse keele õppesuunaga klass võtab süvitsi ette prantsuse keele tunnis Prantsuse köögi teema ning teema kulmineerub praktiliselt Prantsuse toitude valmistamisega. Seeläbi on üks teema kajastatud ning lõimitud erinevate õppeainete vahel.