Õppematerjali koostamise tingis asjaolu, et käsitöö on muutumas eriti noorte seas aina populaarsemaks ning variante tunni huvitavaks ülesehitamiseks on väga palju. Tihti jäädakse aga kinni pika aja vältel välja kujunenud teemadesse ja meetoditesse. Tänapäeval on võimalik kaasata käsitöö ja kodunduse ainesse erinevaid IKT-alaseid võimalusi, muutes seejuures teadmisteomandamise mitmekülgsemaks. Ei saa garanteerida, et siinkohal väljapakutud ideed on erakordsed ning ainulaadsed, kuid ma loodan, et antud materjal annab mõtteainet huvilistele.  

Käesoleva õppematerjali ülesehitamisel on lähtutud õppekava läbivatest teemadest, millest õpetajad sageli mööda vaatavad. Õppekava läbivad teemad on:
  • elukestev õpe ja karjääriplaneerimine,
  • keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng,
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus,
  • kultuuriline identiteet,
  • teabekeskkond,
  • tehnoloogia ja innovatsioon,
  • tervis ja ohutus,
  • väärtused ja kõlblus.
Näitena on toodud 9 teemat, mis on erineva kestvusega. Näiteks tooliprojekt on läbi viidud 6 nädala jooksul, samal ajal kui patsitegu hõlmab endast vaid ühe tunni raames tehtavaid ülesandeid. 

Kõik välja toodud ideed kajastuvad autori enda poolt tehtud interaktiivsetel fotodel ning kasutatud on alljärgnevaid programme:
Käesoleva õppematerjali koostamisel soovin siiralt tänada haridustehnoloogi Ingrid Maadvere, kes innustas materjali looma, oli abiks, andis nõu ning suunas. Suur suur aitäh!